Leta i den här bloggen

måndag 16 maj 2016

Neurologisista taudeista: Kansallisia suuntalinjoja MS ja PD tautiin Ruotsissa

Suomennsota 16.5. 2016 
  Helmikuun 1. pv 2016 Sosiaalihallitus esitti ensimmäiset kansalliset  suuntalinjat multippleista skleroosista (MS)  ja Parkinsonin taudista (PD). Näin suositukst  antavat kroonisesti sairaiden kohdata  enemmän   henkilökuntaa, joilla on hyvä kokemus näistä taudeista sekä edistyneestä terapiasta. 
Näitten tavallisimpien neurologisten tautien (MS ja PD)  hoidossa on tehty suuria edistysaskelia.  Uudet suuntalinjat kohottavat myös  tavoitteiden tasoa ja osaltaan avustavat, että kaikki lähes 40 000 potilasta  saavat tasaveroisesti hoitoa. 
Joka vuosi sairastuu noin 1000 henkilöä MS-tautiin, tavallisesti 20- 45 ikävuosina ja sen katsotaan olevan tavallisin neurologinen toimintakyvyn laskija, koska  se kohtaa nuoria aikuisia.  Ruotsissa potee MS-tautia noin 17 500 henkilöä ja heissä on kaksi kertaa enemmän naisia kuin miehiä. Hoito suuntaa lähinnä vahingollisten tulehdusten estämiseen, osittain mahdollisten  seuraamusten  lieventämisen. On useita  eri tyyppejä tehokkaita lääkkeitä.
 • den 1 februari 2016 kl. 09:00 Pressmeddelande
 • Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling.
 • – Stora framsteg har gjorts i vården vid två av våra vanligaste neurologiska sjukdomar MS och Parkinson. De nya riktlinjerna innebär ytterligare en ambitionshöjning och bidrar till att skapa en mer jämlik vård för nära 40 000 patienter, säger Socialstyrelsens projektledare Per-Henrik Zingmark.
 • Varje år insjuknar omkring 1000 personer i MS, vanligtvis i åldrarna 20 till 45 år. MS anses vara den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning på grund av sjukdom bland unga vuxna. I Sverige har omkring 17 500 personer MS, dubbelt så många kvinnor som män
 • Behandlingen är dels inriktad på att förhindra uppkomsten av skadliga inflammationer, dels på att lindra konsekvenserna av olika symtom som kan följa med sjukdomen. Flera typer av effektiva läkemedel finns att tillgå.

Seuranta ja toistuvat kontrollit (Uppföljning och återkommande kontroller) 

 Jotta havaittaisiin MS  varhemmin tai tunnistettaisiin suuressa  MS-riskissä olevat  Sosiaalihallitus suosittelee neurologista asiantuntija-arviota, jos   MRI tutkimus antaa syytä epäilyyn. 

 Täten voidaan asettaa aiemmin  alkuun taudin kehittymistä  jarruttava lääkitys,  mikä voi vähentää tulevien toiminnanalenemisten astetta, sanoo neurologian profeesori Jan Lycke, MS-ohjelinjatyössä asiantuntija- puheenjohtaja.

Perusta sekä MS - että Parkinsonin taudin  hyvään hoitoon ja hoivaan on tautien kehittymisen ja aloitettujen hoitojenhoidon tehon keskeytymätön  seuranta.  Keskeistä suosituksissa  on  sen takia kontrollitoistot asiaan hyvin perehtyneellä lääkärillä  MS-taudissa vähintäin kerran vuodessa  ja Parkinsonin taudissa  vähäintäin kaksi kertaa vuodessa. 

 • För att upptäcka MS tidigare, eller identifiera personer som löper hög risk att få MS, rekommenderar Socialstyrelsen en neurologisk expertbedömning om magnetröntgenkameraundersökningen ger anledning till misstanke. 

 • – På så sätt kan läkemedel för att bromsa sjukdomens utveckling sättas in tidigare, vilket kan minska graden av framtida funktionsnedsättning, säger Jan Lycke, professor i neurologi och faktaordförande för MS i riktlinjearbetet.
 • Grunden för en god vård och omsorg vid både MS och Parkinson är kontinuerlig uppföljning av sjukdomarnas utveckling och effekten av de behandlingar som har satts in. Centrala rekommendationer är därför återkommande kontroller med undersökning hos en läkare med betydande erfarenhet av sjukdomen minst en gång om året vid MS, och minst två gånger om året vid Parkinson.

Useamman tulee saada  edistyksellistä  Parkinson-hoitoa.  (Fler bör få avancerad Parkinsonbehandling)

 Ruotsissa on noin  18 000  Parkinsonin tautia potevaa. tyypillinen sairastumis-ikä on 65 vuotta.  Sairastuneissa on jonkin verran enemmän miehiä kuin naisia. taudille tyypillistä on liikkumisen vähentyminen.  

Kaikkein tehokkain varhaisen Parkinsonin-taudin aikana on dopamiiniin kohdistuva lääkeaine levo-dopa. Pitkälle edenneessä vaiheessa voi liikkuvuutta leimata  nopeat heittelyt  yliliikehdinnän   ja aivan liikkumiskyvyttömyyden välillä.  Kun vaikeudet ovat suuria, on kolme edistynyttä Parkinson-hoitoa, joista voi saada selvää  lievitystä. 

- On todennäköistä että useampi voisi saada hyötyä edistyneestä Parkinson-hoidosta ja sen käyttö  valtion  alueella  vaihtelee.Valinnan täsmällisyyden lisäämiseksi neurologian professori Per Odin, ( Parkinsonin taudin hoidon   suuntalinjaprojektin asiantuntija-puheenjohtaja) esittää työryhmän suositukset hoitokonferensseista ennen päätöksen tekoa ja konferensseissa myötävaikuttajina tulee olla niitä, joilla on tietoa ja kokemusta sekä erilaisista pumppumenetelmistä että  aivon syväelektrodistimuloinnista.
 • Omkring 18 000 personer i landet har Parkinsons sjukdom. Den typiska åldern då sjukdomen uppträder är 65 år. Något fler män drabbas. Parkinson kännetecknas bland annat av minskad rörlighet.
 • Den mest effektiva behandlingen under tidig Parkinson är det dopamininriktade läkemedlet levodopa. I framskridet skede kan rörligheten präglas av snabba kast mellan överrörlighet och oförmåga att röra sig alls. Vid stora svårigheter finns tre avancerade Parkinsonbehandlingar som kan ge markant lindring.
 • – Sannolikt skulle fler ha nytta av avancerad Parkinsonbehandling, och användningen varierar i landet. För att öka precisionen i valet av behandling rekommenderar vi behandlingskonferenser inför beslutet, där personer medverkar som har kunskap och erfarenhet av både olika pumpmetoder och djupelektrodstimulering av hjärnan, säger Per Odin, professor i neurologi och faktaordförande för Parkinson i riktlinjearbetet.

Yhteistyötä elämänlaadun säilyttämiseksi (Samarbete för att behålla livskvalitet)

 Sekä MS että Parkinsonin tauti voivat vaikuttaa  monella tapaa elämään ja esimerkiksi vaikeuttaa työntekoa ja vapaa-ajan harrastuksia.  Tämän takia  on tärkeää, että monen spesifisen  alueen tiimi suunnittelee potilaan tarpeista käsin tavoitteet ja toimenpiteet.

 Kun useaa  ammattia edustavat  henkilöt tekevät yhteistyötä yhden potilaan suhteen,  voidaan luoda parempia mahdollisuuksia elämänlaadun ja aktiivisen osallistumiskyvyn säilyttämiseksi, sanoo Eva Månsson Lexell, medisiinisen tieteen tohtori ja jälleenkuntoutuksen suuntalinjatyön vastuunkantaja.

 Sosiaalihallitus suosittelee, että tiimiin kuuluu  lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi vähintäin kahden muun ammattialan edustajia, fysioterapeutti, työterapeutti, kuraattori, psykologi, logopedi, dietisti, uroterapeutti tai jonkin  toisen  alueen erikoislääkäri.

Lue myös  Sosiaalihallituksen herätteellinen artikkeli Dagens Medicin-lehdessä: "Nyt kohotamme MS- taudin ja Parkinsonin taudin hoidon tavoitetasoa"..
 • Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt och exempelvis medföra svårigheter att arbeta och utöva fritidsintressen. Därför är ett multidiciplinärt omhändertagande där team planerar mål och åtgärder utifrån patientens behov viktigt.
 • – När personer med olika yrken samarbetar kring en patient kan det skapa bättre möjligheter att behålla livskvaliteten och förmågan att vara aktiv och delaktig, säger Eva Månsson Lexell, doktor i medicinsk vetenskap och ansvarig för frågor om rehabilitering i riktlinjearbetet.
 •  
 • Socialstyrelsen rekommenderar att det i teamen förutom läkare och sjuksköterska finns minst två andra professioner representerade; fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, uroterapeut eller annan specialistläkare.
Läs också Socialstyrelsens debattartikel i Dagens Medicin -”Nu höjer vi ambitionen för vård vid MS och Parkinson”.

Tosiasioita (Fakta)

 Multippeli skleroosi-taudissa imuunijärjestelmä hyökkää keskushermostojärjestelmässä ( aivossa ja selkäytimessä)  olevia alueita  ja  omaa hermokudosta kohtaan   aiheuttaen toistuvia tulehduksia.  Tästä seuraa havaittavia neurologisten funktioitten häiriöitä. Mikä kohta kehosta sitten ilmentää tautia riippuu siitä, missä kohdassa  keskushermostoa menossa oleva tulehdus milloinkin sijaitsee.
 • Vid Multipel Skleros angriper immunsystemet den egna nervvävnaden och områden i hjärnan och ryggmärgen, det centrala nervsystemet, drabbas av återkommande inflammationer. Detta orsakar störningar av neurologiska funktioner. Vilken del av kroppen som berörs beror på var den aktuella inflammationen sitter.
 Parkinsonin tauti tuhoaa niitä hermosoluja, jotka tekevät  dopamiinimolekyyliä, signaaliainetta, joka  vaikuttaa eri aivosolujen välistä signalointia. Tauti johtaa siihen, että  aivojen (tahdon)  ohjaama kehon liikkeitten hallinta vaikeutuu.  Parkinsonin taudille on tyypillistä muun muassa vähentynyt liikkuvuus, lihasjäykkyys, vapinat ja tasapainohäiriöt.  Mutta  esiintyy myös iso joukko muita oireita, jotka eivät koske liikkumista
 • Parkinsons sjukdom förstör nervceller som tillverkar dopamin, en signalsubstans som skickar signaler mellan hjärncellerna. Detta leder till att hjärnan får svårare att styra kroppens rörelser. Parkinson kännetecknas bland annat av minskad rörlighet, muskelstelhet, skakningar och balanssvårigheter, men det finns även ett stort antal andra icke-motoriska symtom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar