Leta i den här bloggen

onsdag 31 augusti 2011

Endokannabinoidisysteemi (eCB)ja aivotrauma

Endocannabinoids and traumatic brain injury.

Source

The Institute for Drug Research, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel. esty@cc.huji.ac.il

Abstract (Suomennosta)

Traumatic brain injury (TBI) represents the leading cause of death in young individuals.

Nykyajan nuorisolla on aivotrauma johtava kuolinsyy.

It triggers the accumulation of harmful mediators, leading to secondary damage, yet protective mechanisms are also set in motion.

Aivotrauma liipaisee esiin haitallisten välittäjäaineitten kertymän ja niistä seuraa sekundääristä vauriota, mutta myös puolustuksellisiä mekanismeja aktivoituu.

The endocannabinoid (eCB) system consists of ligands, such as anandamide and 2-arachidonoyl-glycerol (2-AG), receptors (e.g. CB1, CB2), transporters and enzymes, which are responsible for the 'on-demand' synthesis and degradation of these lipid mediators.

Endokannabinoidisystemmi( eCB) käsittää vaikuttavia aineita kuten kehossa muodostuvat anandamidi ( arakidonyylietanolamidi) ja 2-arakidonyyli-glyseroli-molekyylit , niiden reseptoreita , mm. CB1 ja CB2, kuljettajamolekyylejä ja entsyymeitä, jotka vastaavat näiden lipidivälittäjäaineitten tarvittaessa tapahtuvasta synteesistä ja ajallaan tapahtuvasta hajoituksesta.

There is a large body of evidence showing that eCB are markedly increased in response to pathogenic events.

On jo paljon näyttöä siitä, että eCB järjestelmä rehahtaa huomattavasti laajemmaksi vasteena patogeenisiin tapahtumiin.

This fact, as well as numerous studies on experimental models of brain toxicity, neuroinflammation and trauma supports the notion that the eCB are part of the brain's compensatory or repair mechanisms.

Tämä tosiasia ja monet kokeelliset tutkimukset aivotoksisuuden, hermotulehdusten ja traumojen alueelta puoltavat sitä käsitystä, että fysiologinen endokannabinoidisjärjestelmä on osa aivojen omaa korvaavaa tai korjaavaa mekanismia.

These are mediated via CB receptors signalling pathways that are linked to neuronal survival and repair.

Nämä vaikutukset välittyvät kehon omien CB reseptoreitten signaloimien teitten kautta tuottaen hemorjen elossapysymistä ja korjaantumista.

The levels of 2-AG, the most highly abundant eCB, are significantly elevated after TBI and when administered to TBI mice, 2-AG decreases brain oedema, inflammation and infarct volume and improves clinical recovery.

Aivotrauman jälkeen on erityisesti 2-AG endokannabinoidipitoisuudet merkitsevästi kohonneet- sitä on runsaiten muutenkin. Aivoinfarktin koko pienenee, aivoturvotus ja tulehdus vähenee ja kliininen toipuminen paranee. vastaavanlaisella koehiirellä 2-AG annosta.

The role of CB1 in mediating these effects was demonstrated using selective antagonists or CB1 knockout mice.

Reseptorin CB1 osuus tutkittiin erikseen poistogeenisen hiiren avulla tai käyttämällä selektiivisiä antagonisteja.

CB2 were shown in other models of brain insults to reduce white blood cell rolling and adhesion, to reduce infarct size and to improve motor function.

Toisenlaisissa koemalleissa havaittiin CB2 reseptorilla olevan osuutta valkosolujen reaktiossa, niitten adhesoitumisessa aivo-infarktin koon redusoijana ja motoristen toimintojen parantajana.

This review is focused on the role the eCB system plays as a self-neuroprotective mechanism and its potential as a basis for the development of novel therapeutic modality for the treatment of CNS pathologies with special emphasis on TBI.

Katsaus fokusoi endokannabinoidisysteemin osuuteen kehon omana neuroprotektiivisena mekanismina ja sen potentiaaliin uusien terapeuttisten mallien kehittelyn pohjana hoidettaessa keskushermoston tauteja, erityisesti aivotraumoja.

© 2011 The Authors. British Journal of Pharmacology © 2011 The British Pharmacological Society.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar