Leta i den här bloggen

lördag 27 augusti 2011

Aivojen kolesteroli

Miten aivokolesteroli metaboloituu?

Curr Opin Lipidol. 2001 Apr;12(2):105-12.

Cholesterol metabolism in the brain.

Source

Department of Internal Medicine, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas, Texas 75390-8887, USA. john.dietschy@utsouthwestern.edu

Abstract(suom)

The central nervous system accounts for only 2% of the whole body mass but contains almost a quarter of the unesterified cholesterol present in the whole individual.

Keskushermosto(CNS) käsittää vain 2% koko kehon painosta, mutta se sisältää miltei neljänneksen koko yksilön esteröitymättömästä kolesterolista.

This sterol is largely present in two pools comprised of the cholesterol in the plasma membranes of glial cells and neurons and the cholesterol present in the specialized membranes of myelin.

Tämä steroli ( kolesteroli) on enimmäkseen kahtena altaana, joista toinen käsittää gliasolujen ja neuronien plasmakalvot ja toinen myeliinin erikoistuneet kalvot.

From 0.02% (human) to 0.4% (mouse) of the cholesterol in these pools turns over each day so that the absolute flux of sterol across the brain is only approximately 0.9% as rapid as the turnover of cholesterol in the whole body of these respective species.

Näitten kolesterolialtaitten kolesteroli ihmisistä (0.02%) hiiriin (0.4%) vaihtuu joka päivä siten, että absoluuttinen sterolivirtaus aivoista on vain 0.9% siitä nopeudesta, mikä näiten vastaavien lajien koko kehon kolesterolin vaihtuvuusnopeus on.

The input of cholesterol into the central nervous system comes almost entirely from in situ synthesis, and there is currently little evidence for the net transfer of sterol from the plasma into the brain of the fetus, newborn or adult.

AIVOKOLESTEROLIN ALKUPERÄSTÄ (INPUT)

Miltei kokonaan muodostuu kolesterolia aivoihin paikallisesti tapahtuvasta synteesistä käsin. Nykyvaiheessa on vain vähän näyttöä siitä, että tapahtuisi plasmasta käsin sterolien verkkosiirtymää sikiön tai vastasyntyneen tai aikuisen aivoon.

In the steady state in the adult, an equivalent amount of cholesterol must move out of the brain and this output is partly accounted for by the formation and excretion of 24S-hydroxycholesterol.

Tasapainoisessa tilassa aikuisella ekvivalenttisen määrän kolesterolia täytyy siirtyä pois aivoista ja tämä OUTPUT vastaa osaltaan 24S hydroksikolesterolin muodostumisesta ja erittymisestä.

This cholesterol turnover across the brain is increased in neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease and Niemann-Pick type C disease.

Tämä kolesterolin vaihtuvuus aivoista lisääntyy neurodegeneratiivisissa taudeissa kuten Alzheimerin taudissa ja Nieman-Pick C taudissa.

Indirect evidence suggests that large amounts of cholesterol also turn over among the glial cells and neurons within the central nervous system during brain growth and neuron repair and remodelling.

On epäsuoraa näyttöä siitä, että suuret kolesterolimäärät suorittavat turn over prosessinsa glia- ja neuronisoluissa aivojen sisällä, kun aivot ovat kasvuvaiheessa ja kun neuroneja korjaantuu ja tapahtuu remodelling prosessia.

This internal recycling of sterol may involve ligands such as apolipoproteins E and AI, and one or more membrane transport proteins such as members of the low density lipoprotein receptor family.

Tämä sterolien sisäinen uudelleenkierrätys käsittänee ligandeja kuten apolipoproeiini E ja A1 sekä yhden ja toisen kalvonläpikuljettajaproteiinin kuten LDL reseptoriperheen.

Changes in cholesterol balance across the whole body may, in some way, cause alterations in sterol recycling and apolipoprotein E expression within the central nervous system, which, in turn, may affect neuron and myelin integrity.

Jos koko kehon kolesterolin tasapainossa tapahtuu muutoksia, saattanee jollain tavalla tapahtua muuntumisia tässä aivojen sisäisessä sterolien uudelleenkierrätyksessä ja apolipoproteiini E:n esiintymisessä keskushermostosysteemissä- mikä taas voi vaikuttaa neuronin ja myeliinin integriteettiin.

Further elucidation of the processes controlling these events is very important to understand a variety of neurodegenerative disorders.

Näitä tapahtumia kontrolloivien prosessien jatkoselvitelyt ovat hyvin tärkeitä, jota ymmärrys erilaisista neurodegeneratiivisista taudeista lisääntyy.

PMID:
11264981
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar