Leta i den här bloggen

måndag 2 maj 2011

ANANDAMIDI (4) ouus reproduktiossa , antiprolideratiivisuudessa, huumehakuisuusden kulttuureista

Vielä kolme asiaa endokannabinoidijärjestelmästä

Taas kun maailma lukee Israelin tapahtumia ja tapahtumaa, jossa narkomaanina tunnettu rikollinen oli päässyt murskaamaan traktorilla joukon Jerusalemin autoja ja asukkaita, taas koetettiin peitellä terrorismia sanoen, että mies oli "vain rikollinen ja narkomaani," ikäänkuin alkoholi ja narkotika tekisi kaiken rikollisuuden ja terrorismin vähemmän rikolliseksi. Sen takia terroriteot usein tehdään hashiksella ( tai jollain muulla turruttavalla aineella) kyllästetyillä narkomaaneilla. Tämänkin yllämainitun  murhasarjan tekijän sukulaiset alkoivat jo muutaman tunnin päästä kutsua kaksikasvoisesti  rikollista nimellä shahid, marttyyri ja toisaalta taas virallisesti vain "suvun narkotikaongelmaiseksi." .
Siis onko kannabis vaaraton? Ei ole. Se vääristää koko yhteiskunnan, joka sitä suosii. Kannabiskulttuuri on täysin impulsiivinen ja epäluotettava sivistysmiljöönä ja tulisi valtionjohdon taholta kriminalisoida. Kun katsoo maailman karttaa, voi havaita  että   missä on jokin narkotikan yleiskäyttö tai laillistusalue, siellä on valtiollinen anarkia, vallalla tai jonkin sortin genosidi ja  epäjärjestys, mikä on    oikeusvaltioitten  suuri   rasitus.

LÄHDE: 1. Kannabis vaikuttaa myös toiseen sukupolveen asti.

Battista N, Pasquariello N, Di Tommaso M, Maccarrone M. Interplay between endocannabinoids, steroids and cytokines in the control of human reproduction. J Neuroendocrinol. 2008 May;20 Suppl 1:82-9.

Marijuanan käyttö tänä päivänä on kaikkein laajinta nautintoaineen käyttöä globaalisti. Sen vaikutus ihmisen reproduktioon ( ihmiskunnan lisääntymiseen) on tässä tutkimuksessa tarkasteltavana. Sekä marijuananpolttajamiehiltä että -naisilta fertiliteetti on alentunut, koska kehon signaalitiet ovat tällöin puutteellisia, hormonaalinen säätely poikkeava tai alkion implantaatiovaiheen ajastus on kohtalokkaan väärä.
  • Endokannabinoidijärjestelmän (ECS)  tarkoitus on suojata alkiota ja kehittyvää sikiötä ja täsmentää aivojen kehitys.
ARAKIDONYYLI-ETANOLAMINI (AEA)ja 1-ARAKIDONYYLI-GLYSEROLI ( 2-AG), kehon omat fysiologiset tärkeät säätelijämolekyylit ovat hieman sen hahmoisia kuin kannabiksessa olevat delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) molekyylit, jotka ovat psykoaktiivisia vaikuttajia Cannabis sativa- kasvissa, sillä ne takertuvat kehossa ilmeneviin reseptoreihin, aivotyyppiseen CB(1)- ja pernatyyppisen CB(2)- reseptoriin. 

Kehon AEA ja 2AG omaavat useita vaikutuksia keskushermostoon tai periferisiin kudoksiin ja ne metabolisoituvat spesifisten entsyymien avulla, jotka syntetisoivat ja hydrolysoivat niitä.
Tässä tutkimustyössä kuvataan ENDOKANNABINOIDISYSTEEMIN (ECS) muodostavia elementtejä, jotta saataisiin valaistusta ja perspektiiviä  siihen osuuteen, mikä täällä järjestelmällä on ihmisen fertiliteetin säätelyssä sekä miehissä että naisissa. 
Lisäksi tutkijat hahmottavat, mikä keskinäinen yhteys on ECS järjestelmällä, sukupuolihormoneilla ja sytokiineillä, mistä endokannabinoidi - hormoni - sytokiini-kirjo sitten generoituu kriittisesti kontrolloimaan ihmisen reproduktiota ( lisääntymistoimintaa)

KOMMENTTINI: Jos nämä tiedot pitävät paikkansa, hashis on eräänlainen raskaudenehkäisyaine kautta maailman ja samalla altistaa syntyvät lapset kehitysvammaisuudelle, jos raskaus kuitenkin pääsee alkuun. Siis täysin vastuuton myrkkymolekyyli seuraavaa sukupolvea ajatellen. ( Missä asiassa nykyajan sukupolvi ajattelee seuraavan vuosituhannen sukupolvien elämänehtoja ja genomin stabilisuutta??)

ECS- järjestelmä, joka suojaa alkiota, myrkyttyy hashiksella ja alkio tuhoutuu ja poistuu ( resorboituu), siis kannabis on sikiöitä tuhoava ehkäisykeino ja samalla tekee tyttöjä ja naisia estottomammiksi, seksikäyttöön saatavammiksi,  vikuuttamalla ajattelua, yliminää huipputtamalla Cannabis ja THC, Nederwiet etc. kuuluvat suurten mafioitten globaalisti levittämiin molekyyleihin ja ovat tulevan sukupolvenkin tuhoksi.Kuka laskee ne  niitten vaurioitamat  ihmiset? Ja niitten aiheuttamat  sikiötuhot?

LÄHDE 2. Edelleen tutkijat pohtivat ECS järjestelmän osuutta rintasyövässä.

Di Marzo V, Melck D, Orlando P, Bisogno T, Zagoory O, Bifulco M, Vogel Z, De Petrocellis L. Palmitoylethanolamide inhibits the expression of fatty acid amide hydrolase (FAAH)  and enhances the anti-proliferative effect of anandamide (AEA)  in human breast cancer cells. Biochem J. 2001 Aug 15;358(Pt 1):249-55.

Palmitoyylietanoliamidin (PEA) on havaittu toimivan synergiassa anandamidin (AEA) kanssa. Kehon oma anandamidi on endogeeninen agonisti CB(1) reseptorityypille,joka on aivotyyppinen tässä ECS-reseptorijärjestelmässä. Tätä synergista vaikutusta pystyi vähentämään, jos CB(2) reseptoriin vastavaikutettiin, vaikka PEA yksinään ei aktivoinut CB(1) tai CB(2) reseptoria.
Tästä alettiin tutkia PEA:n omaa merkitystä. Tutkijat osoittivat , että PEA voimakkaasti lisää anandamidin (AEA- molekyylin) antiproliferatiivista vaikutusta ihmisen rintasyöpäsoluihin, osittain siksi, koska se estää rasvahappoamidin hydrolaasia (FAAH), joka on pääasiallinen anandamidin hajoittamista katalysoivaentsyymi. PEA itse ei omannut sytostaattista vaikutusta, vaikka se jo pitoisuuksissa 1-10 umol lisäsi anandamidin inhibitorista vaikutusta sekä mainittujen  syöpäsolujen peruskasvuun että NGF:llä (hermonkasvutekijällä) stimuloituun kasvuun. Tämän endokannabinoidin antiproliferatiivisen vaikutuksen takana on NGF Trk reseptorin expression  esto, siis anandamidi estää ja PEA vahvistaa tätä anandamidiperäistä estoa siten, että anandamidin omaa hajoamista estetään (PEA suojaa, että AEA pysyy kauemman aikaa) . Tämä on kehon delikaattia omaa syövän estämisjärjestelmää.

LÄHDE 3. Aivojen kyky muistaa ja oppia uutta säätyy plastisesti intaktilla ( ehjällä) anandamidijärjestelmällä (ECS)

de Oliveira Alvares L, Pasqualini Genro B, Diehl F, Molina VA, Quillfeldt JA. Opposite action of hippocampal CB1 receptors in memory reconsolidation and extinction. : Neuroscience. 2008 May 10

ALKUPERÄISMUISTIN YLLÄPITO maintaining the original memory (reconsolidation)
UUDEN OPPIMISEN EDISTÄMINEN promoting a new learning (extinction).
Konsolidoidun muistiaineksen esiinkelaus (retrieval) aktiivin muistin alueelle  triggeröi joukon prosesseja, jotka riippuvat mm. reaktivaatiosession kestosta.
 Rekonsolidaatio (alkuperäisen muistin ylläpito) vaatii lyhyen reaktivaatiosession ja pitkittyneen extinktion, sammuttusvaiheen.
Retrieval of a consolidated memory triggers a number of processes which depend, among other factors, on the duration of the reactivation session: reconsolidation requires a brief reactivation session, and extinction, a prolonged one.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin hippokampissa olevan endokannabinoidisysteemin (ECS) mahdollista osuutta rekonsolidaatioon ja extinktioprosessiin. Tässä käytettiin Wistar rottia ja pelkomuistin ehdollistamista (contexctual fearconditioning memory). Tutkimus oli hyvin monipuolinen. Mm. molemmille puolille aivoja CA1 alueelle dorsaaliseen hippokampiin infusoitiin CB1-reseptorin antagonistia
Tai vaihtoehtoisesti  anandamidi-infuusioita. Antagonisti blokeerasi uuden oppimisen, kun taas anandamidi lisäsi uudelleenoppimista . Jos kuitenkin antagonistia kombinoitiin anandamidiin, anandamidi ei voinut vaikuttaa extinktioon ( = ei voinut edistää uuden oppimista sammuttamalla  edellistä prosessia) .

ECS voi vaikuttaa vaihdemekanismissa (switch) , jossa päätetään, mikä prosessi valiutuu, joko alkuperäismuistin ylläpito ( reconsolidation, maintaining the original memory) tai uudelleen oppiminen edistäminen (promoting extinction, a new learning). 

The clear-cut, opposite effects observed in each situation suggest a possible role of the hippocampal endocannabinoid system as a switching mechanism deciding which processes will take place, either maintaining the original memory (reconsolidation) or promoting a new learning (extinction).

KOMMENTTINI:
Aivojen plastisuudelle ja relevantille kognitiolle, joka aivoista käsin limenee ihmiskunnassa, on edellytyksenä vapaa toimintakenttä, jossa tapahtuu koko ajan vaihteen valintaa niin vanhan muistiaineksen (kokemuksen ja tietoisesti ladatun tiedon sekä affektiivisten kokemusten muistijäljen) että uuden nopean,/nopeutetun oppimisen ja nykytilanteen antamien informaatioiden käsittelyn ja täten nykyhetkeen adekvaatisti viiveettä vastaamisen välillä. reäänlainen  korkean tason, monitasoinen,   joustava simultaanijärjestelmä, jossa muistin nauhat eivät  takerru toisiinsa, vaan kukin asia  kiertyy omalle rullalleen, saataen  olla kuin genomi  interfaasissa ja sitten taas konsolidoitua kuin mitoosivalmiiksi ja aktivoitua jostain kohdastaan ja tulla esiin kuin ribosomaalinen proteiini.  ja tietysti jäädä raksuttamaan,  jos ei  silppuroidu, mikä vastaa extinktiota. 

( Tällainen aivotoimintaan liittynyt yksikkö vastaa siitä, että muisti ja käytös linkkiytyvät kuin köytenä loogiseksi aikajanaksi, historiaan, eikä niin että ihminen toimisi sekunnista toiseen kuin hajoitettu palapeli, joka ei edes ajan avulla kokoonnu  ja  "silmä ei tunnista edes omaa peukaloa" tai "silmä näkee  monia peukaloita,  peukalon liike tilavuudessa monta peukaloa "- kuien intialaiset  taideteokset ihmisen kokemuksista omasta kehostaan  ym  muita  narkotikoiden tekemiä perseption vääristymiä   Täten kyseessä oleva fysiologinen järjestelmä kuuluu otsikkoon 
MUISTIMEMORY.  ja  on varmasti  hyvin altis  narkotikoiden kaltaisille neuropsykologisille toksiineille. 
Tämä vanhojen artikkeleiden kokoaminen voi tuntua jahnaamiselta. Huom: ne jotka haluavat, että asiat unohtuvat ihmiskunnalta, esim Holokaustin kieltäjät ym,  faktojen kieltäjät,  käyttävät tämän järjestelmän pirstoamista voittaakseen jotain  hyötyä , kuka millaistakin hyötyä.  Sen takia kovasti varoittaisin cannabiksesta ja cannabistieteestä).

Tämä aivojen plastisuus vaatii täysin integroitua ja myrkytöntä endokannabinoidisysteemia (ECS), jonka pahin krooninen myrkyttäjä on ilmeisesti globaalisti leviävä kannabismolekyylikulttuuri, joten olennaisella tavalla kognitio ja käsitys ylipäätänsä tästä maapallosta voi olla hyvin  vääristynyt niissä kulttuureissa, joissa kannabis on joka päivä käytössä.  Kaikenlaiset "negotiations" korkealla poliittisella tasolla sellaisten  valtionjohtojen tai edustajien kanssa on kyseenalaista. urheilijoilta  etsitään kuin  hyttystä kuurnien joitain  aineita verestä, mutta minusta  pitäisi jokaisen kansainvälisen edustajan  olla huumetestattu ennen kuin lausuntoja annetaan joiltain   korkeimmilta paikoilta. . 

Mikä voi pelastaa pohjoiset kansakunnat tältä uhkaavalta kognitiiviselta jumittumiselta? Asiallinen informaatio aivojen vaatimuksesta "raittiin" anandamidisysteemin (ECS) herkästi reagoivaan osuuteen jokahetkisessä kognitiossa on perustavaa tietoa, jota on vaikea  esittää  tavallisessa sanomalehdessä. 
Psykologiset testit voivat tulla niin tarkoiksi, että tällaisen kognitiivisen vaihteen jumittumisen häiriö on havaittavissa, ja kuten ajajilla on ”alkolås”, voisi olla olemassa jonkinlainen ”cannabislås” niille henkilöille, jotka ovat vastuussa muista ihmisistä ja liikenteestä ja liikenteessä. Koska kognitio vaarallisella tavalla jumittuu, tämän mainitun narkotika-alueen uhrit voivat olla osin tahdotonta karjaai ihmisten väärinkäyttäjille. Ikävä että moni lääkäri ja tiedemieshaluaa kokeilla ihmisillä kuin wistar-rotilla haluamiaan asioita. Cannabis moduloi yliminät, eikä cannabiksen käyttäjä tunnustane sen takia mitään väärinkäyttöä edes olevan kyseessä.
Kuten maapallon tuhatvuotisesta historiasta tiedetään, mikään korruptio ei leviä enemmän kuin narkotikan käyttö, joten tällaisen kirjoituksen merkitys on kuin lähtisi kaarnan palalla purjehtimaan maapallon ympäri ja odottaisi tulevansa perille vastatuuleen päin kiertäen. Taitaa jäädä siihen aikaan  kuin " merta ei enää ole".  
Silloin ei ole narkotikaakaan enää maailmassa, arvelen.  Miten paljon maailman sodista, genosideistä ja  nälkäongelmista ratkeaisi, jos narkotikat, huumeet ja alkoholin liikakäyttö lopetettaisiin globaalisti?  Tietysti on niitäkin joiden mielestä  oikeusvaltiot ovat  "boring",  tylsiä.
4.7.2008 10:14
Päivitys 2.5. 2011. Päivitys 15.5. 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar