Leta i den här bloggen

söndag 4 september 2011

Threoniini toimii D-seriinin avuksi Astroglia-neuroni kommunikaatiossa

NMDAreseptoriteitse tapahtuva feed back inaktivaatio astroglian D-seriinisynteesissä vaikuttaa seriini-rasemaasin translokoitumista kalvoon.

LÄHDE:
Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 May 5;106(18):7589-94. Epub 2009 Apr 20. Feedback inactivation of D-serine synthesis by NMDA receptor-elicited translocation of serine racemase to the membrane.

Source

Department of Biochemistry, Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa 31096, Israel.

Abstract (Suomennosta)

D-serine is a physiological coagonist of N-methyl D-aspartate receptors (NMDARs) that plays a major role in several NMDAR-dependent events.

D-seriini on NMDAR koagonisti, jolla on osansa useissa NMDAreseptorin tapahtumissa.

In this study we investigate mechanisms regulating D-serine production by the enzyme serine racemase (SR).

Tässä tutkitaan D-seriiniä tuottavan seriinirasemaasin (SR) säätelymekanismia.

We now report that NMDAR activation promotes translocation of SR to the plasma membrane, which dramatically reduces the enzyme activity.

Raportoidaan, että NMDAR aktivaatio edistää entsyymin SR translokoitumista plasmakalvoon, jolloin samalla entsyymin aktiivisuus vahvasti alenee.

Membrane-bound SR isolated from rat brain is not extracted from the membrane by high detergent and salt concentration, indicating a strong association.

Kalvoon sitoutunutta seriinirasemaasia (SR) ei saa isoloitua ja uutettua detergenteillä ja suoloilla, mikä puhuu vahvan liittymisen puolesta.

Colocalization studies indicate that most membrane-bound SR is located at the plasma membrane and dendrites, with much less SR observed in other types of membrane.

Samanaikaislokalisoitumistutkimukset viittaavat siihen, että suurin osa kalvoon sitoutuneesta SR entsyymistä sijaitsee plasmakalvossa ja dendriiteissä ja selvästi vähempiä SR määriä havaitaan muun kaltaisissa kalvoisssa.

NMDAR activation promotes translocation of the cytosolic SR to the membrane, resulting in reduced D-serine synthesis, and this effect is averted by blockade of NMDARs.

NMDA reseptorin aktivaatio edistää sytosolisen SR entsyymin translokoitumista kalvoon, mikä johtaa vähentyneeseen D-seriinituotantoon. Tämä vaikutus poistuu, jos NMDA reseptori blokeerautuu.

In primary neuronal cultures, SR translocation to the membrane is blocked by a palmitoylation inhibitor, indicating that membrane binding is mediated by fatty acid acylation of SR.

Primääreissä neuroniviljelmissä seriinirasemaasin translokaatio kalvoon estyy palmitylaation inhibiittorilla, mikä viittaa siihen, että kalvoon sitoutuminen välittyy seriinirasemaasin rasvahappoasylaatiolla.

In agreement, we found that SR is acylated in transfected neuroblastoma cells using [(3)H]palmitate or [(3)H]octanoic acid as precursors.

Yhtenevästi tämän havainnon kanssa todettiin, että seriinirasemaasi transfektoiduisssa neuroblastoomasoluissa asyloituu, kun käytetään merkattua palmitiinihappoa tai oktaanihappoa.

In contrast to classical S-palmitoylation of cysteines, acylation of SR occurs through the formation of an oxyester bond with serine or threonine residues.

Päinvastoin kuin cysteiinien klassisessa S-palmitylaatiossa , seriinirasemaasin (SR) asylaatio ( liittyminen rasvahappoon) tapahtuu oxyesterin muodostumisella aminohappo seriinin tai threoniinin kanssa.

In addition, we show that phosphorylation of Thr-227 is also required for steady-state binding of SR to the membrane under basal, nonstimulated condition.

Lisäksi tutkijat osoittivat, että Threoniini-227 fosforylaatio vaaditaan seriinirasemaasin steady-state kalvositoutumiseen stimuloimattomissa perusolosuhteissa .

We propose that the inhibition of D-serine synthesis caused by translocation of SR to the membrane provides a fail-safe mechanism to prevent NMDAR overactivation in vicinal cells or synapses.

Tutkijat esittävät, että D-seriinisynteesin estyminen, minkä aiheuttaa seriinirasemaasin (SR) siirtyminen kalvoon, tarjoaa turvallisen mekanismin mikä estää NMRAreseptorin yliaktiivisuuden lähisoluissa tai synapseissa.

PMID:
19380732
[PubMed - indexed for MEDLINE]

PMCID: PMC2678608

Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar