Leta i den här bloggen

måndag 5 september 2011

Seriini lipidisynteesissä

LÄHDE: Seriinin hyödynnys fosfatidyyliserinin(PS) sekä plasmenyylifosfoglyseridien, alkyylifosfoglyseridien ja asyylietanolaminifosfoglyseridien esiaineena gliomasoluviljelyksissä.
J Biol Chem. 1991 Feb 5;266(4):2143-50. Serine utilization as a precursor of phosphatidylserine and alkenyl-(plasmenyl)-, alkyl-, and acylethanolamine phosphoglycerides in cultured glioma cells.

Source

Atlantic Research Centre for Mental Retardation, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Abstract (Suomennosta)

In several tissues and cell lines, serine utilized for phosphatidylserine (PS) synthesis is an eventual precursor of the base moiety of ethanolamine phosphoglycerides (PE).

Useissa kudoksissa ja solulinjoissa aminohappo SERIINI käyttyy fosfatidyyliseriinin(PS) synteesiin ollen täten mahdollinen prekursoriaine etanolamini-fosfoglyseridien, kuten kefaliinien (PE) perusyksikkönä.

We investigated the biosynthesis and decarboxylation of PS in cultured C6 glioma cells, with particular attention to 1-O-alk-1'-enyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (plasmenylethanolamine) biosynthesis.

Tutkijat selvittivät glioomasoluviljelmien avulla fosfatidyyliseriinin(PS) biosyntesiä ja dekarboksylaatiota keskittämällä huomiota erityisesti plasmenyylietanolaminin biosynteesiin. Tämä on O-alkenyyli, enyyli-sn-glyserofosfoetanolamini.

Incorporation of [3H]serine into PS reached a maximum within 4-8 h, and label in nonplasmenylethanolamine phosphoglyceride (NP-PE) and plasmenylethanolamine was maximal by 12-24 h and 48 h, respectively.

Merkattu seriini ilmeni fosfatidyyliseriinissä 4-8 tunnin kuluttua, non-plasmenyylietanolamini(NP-PE) merkkautui maksimaalisesti 12- 24 tunnissa ja plasmenyylietanolamini 48 tunnissa.

After 8 h, label in PS decreased even though 40-60% of initial label remained in the culture medium.

8 tunnin kuluttua aleni merkattu aine fosfatidyyliseriinissä vaikka 40- 60% alkuperäisestä merkkauksesta ilmeni viljelyväliaineessa.

Serial additions of fresh [3H]serine restored PS synthesis to higher levels of labeled PS accumulation followed by a subsequent decrease in 4-8 h.

Sarjana lisätty merkattu 3H seriini palautti fosfatidyyliseriinin synteesin suurempiin merkatun PS fosfolipidin akkumulaatiotasoihin- ja niistä seurasi sitten vähenemä 4-8 tunnissa.

High performance liquid chromatographic analyses confirmed that medium serine was depleted by 8 h, and thereafter metabolites, including acetate and formate, accounted for radioactivity in the medium.

HPLC analyysein vahvistettiin, että seriini keskimäärin oli kadonnut 8 tunnissa ja sen jälkeen radioaktiivisuus tavattiin sen metaboliiteista, joihin kuuluu etikkahappo ja muurahaishappo.

The rapid but transient appearance of labeled glycine and ATP inside the cells indicated conversion of serine by hydroxymethyltransferase.

Nopea mutta ohimenevä merkatun glysiinin ja ATP:n ilmenemä solun sisällä viittasi siihen, että seriiniä konversoi hydroksimetyylitransferaasi (cSHMT).

78-85% of label from serine was in headgroup of PS or of PE formed by decarboxylation.

78%- 85% seriinin radioaktiivisesta merkkiaineesta esiintyi fosfatidyyliseriinin tai dekarboksylaatiolla muodostuneen fosfatidyylietanolaminin pääteryhmässä.

A precursor-product relationship was suggested for label from [3H]serine appearing in the headgroup of diacyl, alkylacyl, and alkenylacyl subclasses of PE.

Esiaineen ja tuotteen suhdetta oli havaittavissa, kun 3H merkkiainetaa seriinistä ilmeni fosfatidyylietanolaminin (PE) diasyyli-, alkyyliasyyli- ja alkenyyliasyylialaluokkien pääteryhmässä.

By 48 h, a constant specific activity, ratio of approximately 1:1 was reached between plasmenylethanolamine and NP-PE, similar to the molar distribution of these lipids.

Kun oli kulunut 48 tuntia, oli havaittavissa miltei 1:1 suhde plasmenyylietanolaminien ja non-plasmenyylietanolaminien radioaktiivisessa merkkiaineessa, mikä sama suhde vallitsi näitten lipidien molaarisessa jakaantumisessa.

In contrast, equilibrium was not achieved in cells incubated with [1,2-14C]ethanolamine; plasmenylethanolamine had 2-fold greater specific activity than labeled NP-PE by 72-96 h.

Sitävastoin tasapainoa ei saatu niissä soluissa, jotka oli inkuboitu 1,2-14C-etanolaminilla. 72- 96 tunnin kuluttua oli plasmenyylietanolaminissa kaksi kertaa suurempi spesifinen aktiivisuus kuin non-plasmenyylietanolaminissa.

These observations indicate that in cultured glioma cells 1) serine serves as a precursor of the head group of PS and of both plasmenyl and non-plasmenyl species of PE; 2) exchange of headgroup between NP-PE and plasmenylethanolamine may involve different donor pools of PE depending on whether the headgroup originates with exogenous serine or ethanolamine; 3) serine is rapidly converted to other metabolites, which limits exogenous serine as a direct phospholipid precursor.

Nämä havainnut viittaavat siihen että

1) seriiniaminohappo toimii fosfatidyyliseriinin (PS) ja sekä plasmenyylisten että non plasmenyylisten alalajien kefaliinien(PE) pääteryhmän esiaineena

2) pääteryhmän vaihtaminen NP-PE ja plasmenyylietanolaminien kesken voi käsittää kefaliinin(PE) eri donorialtaita riippuen siitä, onko pääteryhmä alkuisin exogeenisestä seriinistä tai etanolaminista;

3) seriini konvertoituu nopeasti muiksi metaboliiteiksi, mikä rajoittaa exogeenisen seriinin mahdollisuuskia toimia suorana fosfolipidien esiaineena.

1899236
[PubMed - indexed for MEDLINE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar