Leta i den här bloggen

tisdag 9 november 2010

Deneddylaatio . Neddylaation purkaminen

Eur J Cell Biol. 2010 Feb-Mar;89(2-3):157-62. Epub 2009 Dec 24. The COP9 signalosome and its role in plant development. Schwechheimer C, Isono E. Department of Developmental Genetics, Center for Plant Molecular Biology, University of Tübingen, Tübingen, Germany.

Abstract (Suomennosta)

COP9 signalosomi on kehityksellisesti konservoitunut multiproteiinikompleksi, jonka tehtävänä on säädellä culliiniRINGtyyppisiä E3-ubikitiiniligaaseja (CRLs). Tämä signalosomi kohdistaa funktionsa E3-ligaasiin ottamalla irti( dekonjugoimalla) ubikitiininkaltaisen proteiinin NEDD8 tästä mainitun signalosomin alayksiköstä.

The COP9 signalosome (CSN) is an evolutionarily conserved multiprotein complex with a role in the regulation of cullin-RING type E3 ubiquitin ligases (CRLs). CSN exerts its function on E3 ligases by deconjugating the ubiquitin-related protein NEDD8 from the CRL cullin subunit.

Tämä signalosomi vaikuttaa moniin CRL:stä riippuviin prosesseihin.

Thereby, CSN has an impact on multiple CRL-dependent processes.

Viime vuosina on edistytty sen rakenteen ja biokemiallisten funktioitten ymmärtämisessä

In recent years, advances have been made in understanding the structural organisation and biochemical function of CSN:

Kiderakenteen analyysi ja massaspektrometriatutkimuksissa on saatu kehitettyä ensimmäiset mallit signalosomin kahdeksan alayksikön parittaisesta ja kompleksisestä interaktiosta

Crystal structure analysis and mass spectrometry-assisted studies have come up with first models of the pair-wise and complex interactions of the 8 CSN subunits.

Ainakin kasveissa signalosomin biokemiallinen funktio on deneddylaatioaktiivisuus, joka välittyy signalosomin alayksikön 5 kautta.

Based on the analysis of mutant phenotypes, it can now be taken as an accepted fact that--at least in plants--the major biochemical function of CSN resides in its deneddylation activity, which is mediated by CSN subunit 5 (CSN5).

Lisäksi pystyttiin osoittamaan että signalosomin funktiota ja deneddylaatiota tarvitaan- mutta ei aivan essentiellisti -CRL-välitteisissä prosesseissa ja niinpä on lisääntymässä neddylaatiota ja deneddylaatiota kuvaavat mallit, mitä tulee CRL aktiivisuuden kontrolloimiseen.

Furthermore, it could be demonstrated that CSN function and deneddylation are required but not essential for CRL-mediated processes, and models for the role of neddylation and deneddylation in controlling CRL activity are emerging

Toisaalta on myös edistytty Arabidopsiksen csn-mutanttien kasvunrajoitusteitten identifioimisessa. On osoitettu että G2 faasin pysähdys, ehkä genomisen instabiliteetin takia, rajoittaa Arabidopsis csn-mutanttien kasvua.

Significant advances have also been made in identifying pathways that are growth restricting in the Arabidopsis csn mutants. Recently it has been shown that a G2 phase arrest, possibly due to genomic instability, restricts growth in Arabidopsis csn mutants.

Katsaus antaa päivitystä viimeaikaisista edistysaskelista signalosomin rakenteen ja funktion ymmärtämisessä ja tekee yhteenvetoa sen roolista kasvin kehityksessä ja solusyklin progressiossa.

This review provides an update on recent advances in understanding CSN structure and function and summarises the current knowledge on its role in plant development and cell cycle progression.

Copyright 2009 Elsevier GmbH. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar