Leta i den här bloggen

måndag 12 november 2012

Sfingolipidit

 MYELIINISSÄ on sfingolipidejä  Spiegel et Merril  kirjoittivat nöistä seuraavaa jo 1966. Siteerasin heidän tekstiään omaan _K-vitamiiniprojektiini 2001, koska Kvitamiina tarvitaan sfingomyeliinin alkusynteesiin.
FASEB J. 1996 Oct;10(12):1388-97. Sphingolipid metabolism and cell growth regulation.
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Georgetown University Medical Center, Washington, D.C. 20007, USA.

TIIVISTELMÄ ( Suomennosta) _Abstract

 SFINGOLIPIDEJÄ mainitaan  solun kasvun, erilaistumisen ja apoptoosin säätelyn yhteydessä. 

Sphingolipids have been implicated in the regulation of cell growth, differentiation, and programmed cell death. 

 (Aluksi kommenttini: SFINGOSIINISTA,. josta tekstissä on usea maininta. Se  on  "sfingoli", alkoholinen  18-hiilinen rakenne , jossa on yksi aminoryhmä (NH2) ( sfingaanit, Sa )
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2982954/figure/Fig2/
 ja yksi kaksoissidos, jonka muodostuminen  (desaturoiminen) vaati  K-vitamiinin läsnäoloa ( sfingosiinit, So)    synteesissä aminohappo  seriinistä ja palmitiinihaposta.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2982954/figure/Fig1/
  Sfingoli on hermostossa tärkeä  rakennealkoholi glyserolin sijasta ja lisäksi , mitä muut kalvolipidit käyttävät  Sfingolin vaihtuvuus ei ole niin suuri tai niin helppo  kuin glyserolin, mikä on edellytys aivojen kohtalaisen kestävälle rasvamodulirakenteelle. Sfingoli  vaaditaan myeliinin  yhdeksi perusrakenteeksi. Sfingolipohjaisia molekyylejä on hyvin paljon. Glykosfingolipidejä ja fosfosfingolipidejä.

 Paradigma vuoden  1996 aikaan niiden  toiminnasta oli se, että kompleksiset sfingolipidit kuten GANGLIOSIDIT  tekevät interaktiota  kasvutekijäreseptorien ,  extrasellulaarisen matriksin (ECM) ja naapurisolujen  kanssa, kun taas niiden perustavat rakenneosat yllä mainitut sfingolit, sfingosiinit (So) tai  muut pitkäketjuiset ja   "sfingoidit" emäkset  (SPP) , keramidit (N-Ac-Sa, N-Ac-So)  ja  sfingosiini-1 fosfaatti ( So-1-P) pystyvät joko aktivoimaan tai inhiboimaan  protiinikinaaseja  ja fosfataaseja, jonikuljettajia ja muuta säätelyllistä mekanismia.

The current paradigm for their action is that complex sphingolipids such as gangliosides interact with growth factor receptors, the extracellular matrix, and neighboring cells, whereas the backbones--sphingosine and other long-chain or "sphingoid" bases, ceramides, and sphingosine 1-phosphate--activate or inhibit protein kinases and phosphatases, ion transporters, and other regulatory machinery.

 SFINGOMYELIINIÄ  alkaa hydrolysoitua (hajota)  takaisin keramidiksi ( joka on sfingosiini- rasvahappo kombinaatio)   eri tekijitten vaikutuksesta. Näitä ovat mm TNFalfa,  IL-1beeta ja NGF.

 Tumor necrosis factor-alpha, interleukin 1beta, and nerve growth factor, for example, induce sphingomyelin hydrolysis to ceramide

 KERAMIDIEN hajoamista  ensin sfingosiiniksi 8So) takaisin aiheuttaa muut agonistit kuten PDGF ja sitten jatkossa  se aktivoi  sfingosiinikinaasia  muttamaan  sfingosiini fosfaatikseen: afingosiini- 1 fosfaatiksi (So-1 P)

Other agonists, such as platelet-derived growth factor, trigger further hydrolysis of ceramide to sphingosine and activate sphingosine kinase to form sphingosine 1-phosphate. 

 Nämä metaboliitit (SPPi  joko stimuloivat   tai estävät kasvua tai ne voivat olla sytotoksisia ( joissain tapauksessa ne aiheuttavat apoptoosia)- aivan riippuen siitä, minkälaisia tuotteita sattuu muodostumaan tai mitä niistä  lisääntyy exogeenistä tietä ja mikä niitten solupitoisuus ja solusijainti  on  sekä lisäksi minkä tyyppinen solu on.

These metabolites either stimulate or inhibit growth and may be cytotoxic (in some cases via induction of apoptosis), depending on which products are formed (or added exogenously), the cellular levels (and possibly intracellular localization), and the cell type.

 Eräässä solutyypissä tutkittuna havaittiin sfingosiinin (So) ja sfingosiinifosfaatin (So-1-P) olevan kasvua stimuloivia matalissa pitoisuuksissa siitä syystä, että  ne mobilisoivat solun sisäisistä varastoista kalsiumia ja aktivoivat MAP kinaasitien ja transkriptiotekijän AP-1. Mutta jos niiden pitoisuus oli korkea, niiden vaikutus oli solutoksinen.

 In Swiss 3T3 cells, for example, sphingosine  and sphingosine 1-phosphate are growth stimulatory at low concentrations via calcium mobilization from intracellular stores and activation of the mitogen-activated protein kinase (MAP kinase) pathway and transcription factors (AP-1), but are toxic at high concentrations.

 Suuret määrät  endogeenisiä sfingoideja emäksiä  tuottuu silloin, jos homemyrkky fumosiini estää ceramidisyntaasi entsyymin  Homelaji Fusarium moniliforme tuottaa  hometoksiinia fumonisiini. Tämä aiheuttaa  kasvustimulaatiota tai  toksisuutta.

 High levels of endogenous sphingoid bases are also produced by inhibition of ceramide synthase by fumonisins, mycotoxins produced by Fusarium moniliforme, resulting in growth stimulation or toxicity.

 Tällä tavalla sfingoidit metaboliitit vaikuttavat  toimivan sekundäärilähetteinä kasvutekijöille, sytokiineille ja muille fysiologisille agonisteille  ja jos niiden määrä  nousee epätavallisen korkeaksi aiheutuu tauteja.

Thus, sphingolipid metabolites appear to serve as second messengers for growth factors, cytokines, and other "physiological" agonists and, when elevated abnormally, to lead to disease.
PMID:
8903509
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free full text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar