Leta i den här bloggen

fredag 2 april 2010

Demenssi ja koulutustarve

Lääkärien ja muun sairaalaväen lisäkoulutuksia ilmoitetaan IPULS- lehdessä.
Demenssin takia on myös koulutuksia tuon tuosta. Suomennosta eräästä koulutusohjelmasta.

 • DEMENSSISAIRAUS on krooninen parantumaton tila, joka pahenee.
Demenssjukdom innebär ett kroniskt obotligt tillstånd som progredierar.

 • Yhä enemmän tulee vanhenevia ihmisiä ja riski sairastua demenssiin lisääntyy iän myötä.
Allt fler blir äldre och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

 • Tällä hetkellä Ruotsissa on runsaat 150 000 henkilöä tässä taudissa.
I dagsläget är drygt 150 000 personer drabbade direkt av sjukdomen.

 • Demenssin hoitokustannukset ovat 38 miljardia kruunua ja tämä käsittää lähinnä hoivaa erityisasunnoissa.
Kostnaden för demensvården är ca 38 miljarder kronor, huvudsakligen för omvårdnad i särskilda boenden (Information från Läkemedelsverket 2002;13:7-8).
 • Demenssitauti käsittää kompleksin tilanteen, jossa on useitten kognitiivisten taitojen poisjäämist, ja näihin tarvitaan erilaista aputoimenpidettä.
Demenssjukdom innebär ett komplext tillstånd med olika kognitiva funktionsbortfall vilket kräver olika hjälpinsatser.

 • Tautiprosessin kuluessa puhkeaa esiin usein psyykkisiäkin oireita.
Under sjukdomsprocessen debuterar inte sällan psykiatriska symtom (Information från Läkemedelsverket 5.2008).

 • Muita oireita kuten virtsan ja ulosteen pidättämisen vajetta, kävelykyvyn loppumista, nielemisongelmistoa ja kouristuskohtauksia kuuluu dementian myöhäisvaiheeseen.
Andra symtom som inkontinens, upphörd gångförmåga, sväljningsproblem och kramper hör ihop med sjukdomens senare fas.

 • TIIMITYÖ on olennaista, koska taudin kehittyessä monesta ammattialueesta käsin on osallistuttava hoitoon.
Då sjukdomsutvecklingen vid demens kräver flera yrkeskategoriers inblandning är teamapproachen väsentlig.

 • Yhä useampi tulee asumaan kotonaan pitempään ja sen takia , jotta tällainen onnistuisi, tarvitaan lisää tietämystä demenssisairauden käsittelystä primäärihoidon piirissä.
Allt fler kommer att bo kvar hemma längre och för att detta ska fungera krävs ökade kunskaper för hantering av demenssjukdom inom primärvård.

 • Sairaanhoitopiirien ja kuntien välsitä yhteistyötä ja tiimityötä arvitaan, jotta niin potilaat kuin omaiset voisivat pysytellä niin terveinä kuin mahdollista.
För att den sjuke och de anhöriga ska kunna hålla sig så friska som möjligt krävs teamarbete och samarbete mellan landsting och kommun.

 • Useampia on otettava selvittäviin tutkimuksiin taudin varhaisemmissa vaiheissa.
Fler behöver utredas tidigare i sjukdomsförloppet (Socialdepartementet, På väg mot en god demensvård, Ds.2003:47).

 • Tarjottu (IPULS) lisäkurssitus koettaa antaa lisävalaistusta demenssitaudista ja kuinka tauti etenee eri vaiheissaan- mitä ongelmia syntyy ja miten niitä käsitellään primääriterveydenhoidon alueella, jotta sekä potilaan että omaisten tarpeeton kärsimys saadaan vähenemään ja akuuttisairaaloihin sijoittaminen myös täten vähenee.
Utbildningen syftar till att öka kunskapen om demenssjukdom och hur sjukdomen fortskrider genom de olika stadierna - vilka problem som ofta dyker upp, och hur dessa kan handläggas i primärvården för att minska onödigt lidande för både patienten och anhöriga och minska inläggningar på akutsjukhus.

 • Tarkoituksena on antaa myös perimääri terveydenhoitoyksiköille ehdotuksia siitä, kuinka eri ammattialueet saattavat jakaa työtehtävät keskenään ja luoda rutiineita seurantaan ja samalla luoda kuntaan yhteistyökanavia.
Syftet är också att ge primärvårdsenheterna förslag på hur olika yrkeskategorier kan fördela arbetsuppgifter och skapa rutiner för uppföljning, liksom samverkan med kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar