Leta i den här bloggen

söndag 11 maj 2014

Referoin artikkelia ketogeenisesta ja nonketogeenisesta vähäkalorisesta dieetistä ja sen vaikutuksesta kognitioon.

Tämä on eräs kirjallinen tehtävä Dietetiikan opintojeni ajalta. Aihepiirinä KETOGENEESI

Göteborgs Universitet Dietetikstuderande/Lea brightInstitutionen för Hushållsvetenskap 

Dietistprogrammet D3:2 HT99 Dietetik 1-20p Handledare: I. Lillimäki, dietist

TEMADAGEN V 42 KOST VID ÖVERVIKT OCH HÖGA BLODFETTER
UPPGIFT 6: SPECIALUPPGIFT 1. Om effekter av en ketogen diet

Referat 1. Artikel .WING R R, VAQUEZ J A , RYAN C M (1995): Cognitive effects of ketogenic weightreducing diets. International Journal of Obesity. 19,ss 811-816.Stockton Press . 


SYFTE:
Att referera en artikel som beskriver , vilka effekter en ketogen och nonketogen lågkaloridiet har till kognitiva funktioner hos människor.
BAKGRUND omdietär  ketogenes
Enligt näringsrekommendationer krävs 50-100g kolhydrater per dag så att ketonbildningen sätter ej i gång. Fettet ska ge energi > 15-20 E% av dagens energiintag.( enligt tidigare  NNR)
Kolhydraterna ska ge 55-60 E%. resten av energi ska komma av protein 10-15 E%(enl. tidigare NNR).
Vid bantningen närmar det sig svältområdet energetiskt sätt och då förändras metaboliska rutter
och kroppen börjar spjälka sig själv, sina proteiner och fettdepåer, när glykogenet har använts och inga nyasockerförråd byggs för dagen. Är detta nyttigt eller innebär det en skada? Överviktiga kan vinna i en kort tid enorma viktnedgång, men kommer det till irreversibla skador med bantningen? Vilken bantning är mest skonsamt. att banta med kolhydrater eller att banta med fetter eller med protein-eller med en balans mellan alla energigivande ämnen. Här undersöker forskarna skillnaden mellan två lågkaloridieter: Den ena har nonketogen komposition, tillräckligt med kolhydrater så att ketonbildningen sätter ej i gång. Den andra har så låg mängd kolhydrater att ketoner bildas tidigt.
Vilket påverkan på nervfunktioner och psykiska funktioner har dessa bantningsformer?
METOD: Forskarnas resultat skrivs i tabeller: Jämförs. Sammanfattning dras.
Very Low Caloric Diet = VLCD , ketogen och nonketogen. Ett av forskningsresultaten refereras i detaljer..
1. Källa
2. Bakgrunduppgifter för forskningen
3.Viktnedgång med mycket lågkalorisk diet VLCD 590 kcal. ca2.5 MJ
4. Beskrivning av energi-innehållet i dessa två minikaloridieter: Ketogen, nonketogen VLCD
5. Beskrivning av tester .som avslöjar fastan kognitiva påverkan

6. Jämförelser : mellan VLCD ketogen grupp och VLCD nonketogengrupp .Påverkan på mentala funktioner med kort varsel 
7 .Sammanfattningar

1 Litteraturkälla: WING R.,VAZQUEZ J, RYAN C.(1995) International Journal of Obesity. nr 19, ss.811-816.Stockton Press.

2  Bakgrund:
Forskarna ville veta om lågkaloridieter påverkar den mentala kapaciteten . De valde vissa funktionstest som upprepades flertal gånger under fastetiden, som var 28 dygn. Folk som tog del i undersökningen fick belöning på 200 dollar. Deltagarna var 21 kraftigt överviktiga kvinnor BMI 41 kg/m2).
Viktreduktion var förstås bra i båda grupper med så en liten mängd kalorier. Det blev nu bara kvar en intressant fråga: Vilken av dessa dieter är mer skonsam för hjärnan. Därför valdes sensitiva, enkla tester , som kunde avslöja de lättaste försämringarna i den mentala kapaciteten.
Också valdes en grupp inom samma kön, så att hormonella, fysiologiska skillnaderna inte skulle ge sitt påverkan på ett så sensitivt provresultat. Fasteblodsockret hos alla var 5,5 mmol/l .
Fasteinsulinvärdet: 12022 pmol/L grupp 1 och 8014 pmol/L grupp 2.
Systoliskt blodtryck: 1112 mmHg grupp 1 och 119 4 mmHg grupp 2.
Diastoliskt blodtryck: 702 mmHg grupp 1 och 732mmHg grupp2.

3 Viktnedgång ( ett eftersträvat  resultat) :
Mest intressant för deltagarna och studerande är förstås själva viktnedgången. Det var genomsnitt 8,1 kg hos alla.

4. Dietbeskrivning
De tre första dagarna (dagarna –3 , -2 och –1 före fastan) ger en kontrollperiod. Då äts mat som är viktbehållandeoch proteinrik.
Alla konsumerar detta
Protein 1700 kJ
13.5 E%. exact
Fett ( ad libitum)
Kolhydrat (ad libitum)
12 555 kJ ( 3000 kcal)
100 g protein, som
innehåller ingen kött
( inga särskilda uppgifter)
(inga särskilda uppgifter)
Fasteperiod:
Grupp 1 fick en ketogenisk diet och Grupp 2 en nonketogenisk diet
för fasteveckorna 1, 2, 3, 4. Testen gjordes dubbelblint.
Grupptillhörighet avslöjades enbart efter undersökning för att få vetenskapligt resultat.
Grupptillhörighet
protein
fett
kolhydrat
c a 590 kcal
Flytande mat1.
Ketogen diet
2486 kJ
(594 kcal)
52 g
884 kJ ( 208 kcal)
36 E%
38 g
1406 kJ (342 kcal)
57 E%
10 g
170 kJ ( 40 kcal)
7 E%
2.
nonketogen diet 2469 kJ
( 590 kcal)
50 g
850 kJ ( 200 kcal)
34 E%
10 g
370 kJ ( 88 kcal)
15 E%
76 g
1292 kJ (304 kcal)
52 E%
5 Beskrivning av tester. somskarna använder för att bedöma känsliga kognitiva funktionsförändringar .

¤ DIGIT VIGILANCE TASK.
Individen får en sida av numren inför sig. Hon ska märka vissa numren t ex numren 6 och 9.
Man räknar 1) numren som hon inte märkte ta med. eller som hon märkte felaktigt,
(ERRORS OF OMISSION AND COMMISSION)
Denna test kräver en koncentrerad, ihållande uppmärksamhet i små detaljer.

¤ STROOP COLOR WORD TEST:
Till individen presenteras olika färgnamn röd, grön, blå ) skrivna med svarta bokstäver RÖD GRÖN BLÅ
Sedan presenteras en serie X-bokstäver med olika färg ( röda X, gröna X och blå X).
Uppgift: Läsa ordet. Nämna färgen i dessa X-serier.

Till individen presenteras sedan serier av färgnamn (röd, grön, blå) tryckta med färgad bläck. Färgnamnen är i denna test inte skrivet med den färg som namnet tyder.
Uppgift var: Nämna den färgen som orden har tryckts med..
( Interferensfas) .
Responsmätning: det , hur många namn läses på rätta sätt under 45 sekunder.

Denna test mäter, hur individen kan hämma de högt inlärda responsen. Alltså detta kräver plasticitet från den kortikala, associerande och skapande tankevärlden samt snabba sammanfattningar i uttrycksform. genom ett nytänkande som har fungerande inhibition- kontrolkomponent.

¤ TRAIL MAKING TEST kräver snabba operationer av flera olika kognitiva processer.
DEL A:
Till individen presenteras en serie av inringade numren utan konsekvent ordning på en sida.
Uppgift: Att dra en linje mellan numren i löpande ordning - 1-2-3-4-
Del B: Till individen presenteras både numren och bokstäver i oordning, varje tecken inringade, på en sida.
Uppgift: Att dra linje mellan det första nummer- första -bokstav komplexet till det andra nummer- andra bokstav- komplexet etc. löpandes .
1-A-2-B-3-C-4-D-etc-
Detta kräver mental flexibilitet därför, att man gör en växel- skift mellan högt inlärda setter. ( 1,2,3 och A, B, C)
Det krävs visuomotorisk teknik, uppmärksamhet och snabba respons. Detta är mycket sensitiv test för avslöjandet av diffusa CNS dysfunktioner. Mångsidigt kognitivt krävande test.

Förstås kunde fastande gruppmedlemmar uträtta varje enkel test , men mycket lättare, svårt upptäckta skillnader syntes förekomma i kognitiva färdigheter mellan fastande grupper

6 Jämförelser i kognitiva funktioner med hjälp av förändringar i responstider. Vad var den fysiologiska bakgrunden till förändringar ?
Tidaspekt och dietaspekt ( Time x Diet Interaction) studerades statistiskt. Ur mentala testresultat och fysiologiska tester gjordes sedan sammanfattning.
( Significant Time x Diet interaction). F-tester::I vilken tidspunkt förekommer förändringar i kognitiva funktioner. Vad var viktnedgång då ? Vad var serum ketonerna då ?
(Princip I diet: proteinmängderna samma.
Vid non ketogen diet täcker kolhydraterna minimibehovet så att de hindrar ketogenes. (minimibehovet ligger vid 50-100 g kolhydrat).
Vid ketogen diet ges kolhydraterna i mängden mindre än det som är den minimala ketoshämmande mängd.en . Istället kommer det energi från den andra energikällan,fettet).

Dagarna före fastan
1.veckan i fasta
2.veckan
3. och 4. veckan
-3, -2,-1 .basvärden
mentala och fysiologiska
1, 3, 4, 6 mentala tester
8, 10,11,13
mentala tester
15, 17, 20, 22,25
mentala tester
Metaboliska parametrer som togs var -hydroxysmörsyra (ketonämne), kalium (elektrolyt), bicarbonat (speglar syra-basbalansen, retinolbindande protein, prelbumin (speglar näringstillstånd)
Hos alla sjönk kalium med ca 0,1 mmol . (elektrolyt)
Serum bikarbonat sjönk med ca 2 meq/L ( 2.2 resp 1,8)
Retinolbindande protein sjönk 14 resp 13 mg/L
Plasmaproteinkoncentration , prealbumin sjönk 49 resp 47 mg/L.
Ovanstående värden dock inom normala referenser.

Men efter den 7.dagen var plasma (och urin)ketonvärden klart högre hos grupp 1, som fick ketogen diet:
Plasmaketonämne:
-hydroxysmörsyra (mmol/L)
grupp 1.ketogenisk diet
grupp 2 nonketogenisk diet.
Dagen 0
0.27 0.08 mmol/L
0.29 0.08 mmol/L
Dagen 7
1.50 0.23 mmol/L
0.75 0.16 mmol/L
Dagen 14
2.40 0.38 mmol/L
0.81 0.09 mmol/L
Dagen 21
2.64 0.44 mmol/L
0.59 0.22 mmol/L
Dagen 28
2.64 0.43 mmol/L
0.65 0.07 mmol/L

Kognitiva tester visade en klar försämring i komplex test (trail making test) hos grupp 1 som fick ketogen diet. Försämringen förekom under den första veckan och var övergående. Kliniskt betyder försämringen en viss tröghet i uppgiften. Den högsta mentala plasticiteten minskades Psyket blir långsammare i tidsaspekter.

Kognitiva tester
Grupp 1:Test V.1, V2, Vv.3-4
Grupp 2.Test V.1,V.2, Vv.3-4
Digit vigilance task
Tiden ,sekunder
Antal fel
basvärden, testvärden
170, 173,171,168
5,4 4,6 4,6 4,0
Basvärden, testvärden
161, 158,158,156
4,6 4,9 4,8 2,8
Stroop color word test
Antal lästa ord

42 49, 50 54

42 48 51 55
Trail making task
B-delenTid, sekunder56 63 54 47
sämre

71 59 50 46
förbättring
Kontrollvärdet,basvärdet kan påverka på resultat.
första veckans försämring övergående
Här syns det ren förbättring.

Försämring i den komplexa kognitivta testen enförekommer inte samtidigt som förhöjning av ketoner ,som förekommer senare.

Fysiologiskt är att vid 5-6 veckors fasta skiftar hjärnmetabolismen sin bränsleförbrukning från glukos till -hydroxysmörsyra. Här , med den ketogena dieten , måste skiften komma igång tidigare p g a brist på kolhydrater i föda. Innan skiften har kommit igång kommer ett övergående påverkan till högre mentala funktioner. M h a mycket känsliga tester kan försämringen upptäckas hos annars friska personer.

7 FORSKARNAS SAMMANFATTNING:
Forskarna anser att en ketogen lågkaloridiet påverkar till kognitiva funktioner.
Hur persistenta är förändingarna det kan här inte fastslås. Påverkan av en ketogen diet till realitetslivet, arbetsförmåga etc har ej heller testats här. Fortsatta studier rekommenderas inom området.
Ketogenes från dieten påverkar på hjärnfunktion med en kognitiv försämring i första veckans värden.jmf med basvärden.
Dessa lågkaloridieter (590 kcal) gav till var och en med grav obesitas (BMI41) en nytta: viktnedgång med 8,1 kg. Att få den nyttan utan att skada sin hjärna eller sin skarpa funktionsförmåga är väl mycket viktigt. Därför vill forskarna veta om försämringarna i kognitiva funktioner i s m b med kolhydratrestriktiva lågkaloridieter långsiktigt persisterar.

SAMMANFATTNING:
Två lågkaloridieter,enda skillnaden är E% balansen mellan fetter och kolhydrater.
Nonketogendiet: Energi av kolhydrater 52 E % energi av fetter 15E%, fetter under minimibehovet
Ketogen diet Energi av kolhydrater 7 E %, energi av fetter 57E%, kolhydrater under minimibehovet.
Energi under 600 kcal. Proteinandel samma i båda dieter, ca 50 g.
Dietförsök gjordes under läkarkontroll . till frivilliga, men kan vara skadligt om görs utan medicinska kunskaper. Skadorna som är irreversibla kan komma upp senare.
Energibegränsningen behöver inte vara så stor, om någon vill skaffa en
nyttig viktreduktion. Särskilt om man vill undvika skador från sin bantning.

1999-12-29 lb


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar